Dodatok číslo...... k zmluve číslo .......... o pripojení do siete širokopásmového internetu

 

Tento dodatok je uzatváraný v zmysle  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 z 25. Novembra 2015 (ďalej len „Nariadenie“), ktoré podľa článku 10 ods. 1 Nariadenia nadobudlo účinok tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a podľa článku 10 ods. 2 Nariadenia sa uplatňuje od 30. apríla 2016 s výnimkou ustanovení citovaných v tomto ustanovení

Bod 1.1 – čl. 3 ods. 1 Nariadenia

Koncoví užívateľ nie je nijakým spôsobom limitovaný pri výbere koncového zariadenia, spoločnosť IKT Services inštaluje odporúčané zariadenia, avšak pri výbere tohto zariadenia používanie tohto zariadenia, ktoré je odporúčané, nijakým spôsobom neobmedzuje, ani iným spôsobom nelimituje koncového užívateľa pri výbere koncového zariadenia. Výber koncového zariadenia je plne v kompetencii Koncového užívateľa

Bod 1.2 – čl. 3 ods. 1 Nariadenia

Koncoví užívateľ má právo na prístup k informáciám a obsahu a právo šíriť informácie a obsah, využívať a poskytovať aplikácie a služby a využívať koncové zariadenie podľa vlastného výberu, bez ohľadu na umiestnenie koncového užívateľa alebo poskytovateľa, alebo na umiestnenie, pôvod či určenie informácií, obsahu, aplikácie alebo služby prostredníctvom ich služby prístupu k internetu.

Týmto bodom nie je dotknuté právo Únie alebo vnútroštátne právo, ktoré je v súlade s právom Únie, pokiaľ ide o zákonnosť obsahu, aplikácií alebo služieb.

Bod 2.1. – čl. 3 ods. 2 Nariadenia

IKT Services sa zaväzuje, že dohodami medzi poskytovateľmi služieb prístupu k internetu a koncovými užívateľmi o obchodných a technických podmienkach a charakteristických znakoch služieb prístupu k internetu, ako je cena, objemy dát alebo rýchlosť, a akýmikoľvek obchodnými praktikami, ktoré vykonávajú poskytovatelia služieb prístupu k internetu, sa nesmie obmedziť výkon práv koncových užívateľov ustanovených v odseku 1 čl. 3 Nariadenia

Bod 3.1 – čl. 4 ods. 1 Nariadenia – Ochrana osobných údajov

3.1.1 – Užívateľ podpisom tejto Zmluvy dáva Poskytovateľovi súhlas na zhromažďovanie a spracúvanie identifikačných, ako aj iných údajov a informácií o sebe pre účely poskytovania Služieb a prevádzkovania Siete Poskytovateľom, ako aj na zaradenie týchto identifikačných a iných osobných údajov do informačného systému Poskytovateľa pre účely plnenia Zmluvy, fakturácie, evidencie úhrad a poskytovania súčinnosti podľa Zákona

3.1.2 – Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov ako aj informácií o Užívateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a okrem prípadov ustanovených Podmienkami a/alebo dohodnutých s Užívateľom ich nebude oznamovať tretím osobám

3.1.3 – V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane sa každá zmluvná strana zaväzuje počas trvania Zmluvy ako aj po jej ukončení zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek dôverných informáciách a tieto informácie neposkytovať tretím stranám ani ich reprodukovať alebo inak využívať bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany

Bod 4.1 -  Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude plne rešpektovať Usmernenia orgánu BEREC pre implementáciu pravidiel európskej neutrality siete národnými regulátormi uverejnenej na nasledujúcej internetovej stránke:

http://www.teleoff.gov.sk/data/files/51612.pdf

V prípade, že koncový užívateľ bude mať pochybnosť o rešpektovaní uvedeného Usmernenia zo strany Poskytovateľa môže sa kedykoľvek obrátiť na poskytovateľa prostredníctvom kontaktu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. a Poskytovateľ má povinnosť v primeranom čase prípadne zákonom určenom čase túto pochybnosť prešetriť a v prípade, že uzná pochybenie toto okamžite odstrániť a uvedenú zmenu aplikovať pre všetkých ostatných koncových užívateľov

Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje, že odpoveď koncovému užívateľovi nebude zbytočne predlžovať, ale bude odpovedať neodkladne, samozrejme pri zohľadnení závažnosti a komplexnosti odpovede

V prípade nespokojnosti s riešením zo strany Poskytovateľa sa Koncový užívateľ môže obrátiť na na tieto účely určené štátne orgány

 

Záverom: Na koncového užívateľa, pri ktorom nebolo možné v čase platnosti tohto dodatku z objektívnych príčin získať jeho súhlas s týmto dodatkom je tento dodatok aplikovaný automaticky. Avšak tento záver neznamená, že Poskytovateľ nevyvinie všetko možné úsilie, aby tento dodatok bol odsúhlasený a podpísaný všetkými existujúcimi zákazníkmi u ktorých nebolo možné z objektívnych príčin súhlas s dodatkom získať

 

Platnosť dodatku je od 30/06/2017

Verzia na stiahnutie je na tomto odkaze.